Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KOTTEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVT DAGHEM

Org. nr 818000-9816

1. Firma

Föreningens firma är Föreningen Kotten Föräldrakooperativt Daghem.

2. Ändamål

Föreningen har till ändamål att bedriva kooperativ förskoleverksamhet för att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg. Föräldrarna skall aktivt medverka i driften av förskolan. Verksamheten skall bedrivas under former som uppfyller kommunens och Skolverkets krav. Föreningen skall även uppfylla de mål och riktlinjer som finns i läroplan för förskola och som ingår i kommunens skolplan.

3. Styrelsens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun.

4. Medlemskap

Medlemskap kan fås av fysiska personer med barn i åldrarna 1-6 år, bosatta i Eskilstuna kommun. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen i samråd med förskolans föreståndare och övrig personal.

Intagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk eller annan stödåtgärd.

Tilldelad plats får utnyttjas endast om den sökande (vårdnadshavare) är eller antas som medlem i föreningen.

Han denne inte ansökt om medlemskap eller vägras medlemskap, faller beslutet om intagning.

5. Medlems åliggande

Medlem är skyldig att betala fastställda avgifter och delta i föreningens verksamhet i den omfattning som från tid till annan beslutats samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

6. Månadsavgift

För den verksamhet som föreningen bedriver skall medlemmarna erlägga en månadsavgift. Månadsavgifterna beräknas per barn och skall tillsammans motsvara vad som enligt föreningsstämmans (årsmötet) har fastställts i budgeten för räkenskapsåret.

7. Uppsägning och uteslutning

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen.

Uteslutning

Medlem som inte fullföljer sina åtaganden gentemot föreningen, bryter mot stadgarna eller av vårdslöshet eller uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådant beslut gäller med omedelbar verkan.

Förlust av rösträtt

Medlem som sagt upp sig till utträde ur föreningen förlorar sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter när denne inte längre har barn med plats på förskolan. Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt i angivna hänseenden.

8.

Utträde ur föreningen av annan anledning än utträde genom uteslutning äger rum vid det månadsskifte som inträffar tidigast två (2) månader efter skriftlig begäran.

9. Styrelsen

Föreningens angelägenhet handhas av en styrelse med fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter. Styrelseledamöter väljs på föreningsstämman (årsmötet) för en tid om ett (1) år. Styrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst fyra (4) gånger årligen eller därutöver när en styrelseledamot så begär.

För giltigt beslut i styrelsen erfordras att en mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande och att en mer än hälften av dem sålunda biträder beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid styrelses sammanträden skall föras protokoll.

10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

11, Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

12. Revision

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer föreningsstämman (årsmötet) för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma (årsmöte) en (1) godkänd eller auktoriserad revisor.

13. Handlingar

Det åligger styrelsen att senast den 28 februari överlämna erforderliga redovisningshandlingar till revisorn.

14. Revisionsberättelse

Revisorn skall efter verkställd revision avge revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

15. Föreningsstämma (årsmöte)

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall äga rum före utgången av april månad.

16. Kallelse

Kallelse till föreningsstämman (årsmötet) sker genom anslag på förskolan. Övriga meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på förskolan eller genom brev med posten. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigas fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämman (årsmötet).

17. Ärenden vid föreningsstämman (årsmötet)

 • Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall följande ärenden behandlas:
 • Fråga om föreningsstämmans (årsmötets) behöriga utlysande
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd

Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för stämman

 • Godkännande av dagordningen
 • Föredragning av styrelsens årsberättelse (årsredovisning) för det gångna räkenskapsåret
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Fastställande av till årsberättelsen (årsredovisningen) tillhörande resultat- och balansräkningar
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Fastställande av antal styrelseledamöter jämte suppleanter
 • Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
 • Ordförande
 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Val av revisor
 • Fastställande av antal ledamöter i valberdningen
 • Val av valberdning
 • Övriga ärenden

18, Motioner

Medlem som önskar få ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman (årsmötet) skall skriftligen till styrelsen anmäla detta senast två veckor innan stämman.

19. Extra stämma

Kallelse till extra föreningsstämma sker genom anslag på förskolan. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före extra föreningsstämma (årsmöte).

20. Omröstning

Omröstning vid stämma sker öppet. Val sker öppet om inte någon röstberättigad begär annat. Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i övrigt har ordföranden utslagsröst.

21. Förslagsrätt och rösträtt

Rätt att deltaga i stämmoöverläggningar och framställa förslag tillkommer medlemmar upptagna i röstlängd samt styrelsen ledamöter, suppleanterna och revisorn. Alla beslut vid stämman utövas av närvarande medlemmar, upptagna i röstlängd och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Röstberättigad medlem får som ombud genom fullmakt företräda endast en medlem. Fullmakten skall vara skriftligt dagtecknad och gäller endast för stämman.

22. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande förenings-stämmor, varav den ena skall vara ordinarie. Vid sistnämnda tillfälle krävs för giltig ändring att två tredjedelar (2/3) av de närvarande antalet röstberättigade medlemmarna därom förenar sig.

23. Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav ett ordinarie. På vart och ett av dessa möten skall minst 4/5 av de närvarande medlemmarna vara ense om beslutet.

Om föreningen upplöses skall dess kvarvarande tillgångar överlämnas till Eskilstuna kommun.